Skip to Content

Search: {{$root.lsaSearchQuery.q}}, Page {{$root.page}}

Awards

Outstanding First Year Ph.D. Student

2018-2019  Derek Hansen, Chengcheng Li, Peter Macdonal, Subha Maity

2017-2018   Caleb Ki, Michael Law, Yuanzhi Li, Debarghya Mukherjee, Ed Wu

2016-2017   Zoe Rehnberg, Baekjin Kim, Weijing Tang

2015-2016   Jonathan Goetz, Xuefei Zhang

2014-2015    Yura Kim, Timothy NeCamp, Boang Liu, Ruofei Zhao

2013-2014    Tianxi Li, Zhiyuan Lu, Jiahe Lin

2012-2013    Joonha Park, Yingchuan Wang, Yanzhen Deng

2011-2012    Naveen Narisetty, Yuan Zhang

2010-2011    Pramita Bagchi, Jing Ma, Tianshuang Wu

2009-2010    Sumanta Basu, Xi Lu, Xiang Zhou

2008-2009    Jie Cheng, Atul Mallik, Ashin Mukherjee

2007-2008    Cen Guo, Jingxian Lin, Yizao Wang, Zhanyang Zhang

2006-2007    Eric Laber, Yang Yang

2005-2006    Ali Shojaie, Runlong Tang, Nengfeng Zhou

2004-2005    Nam Hee Choi, Bodhisattva Sen, Harsh Singhal

2003-2004    Lili Yang

2002-2003    Jayanta Pal

2001-2002    Abhyuday Mandal, Zhiguang Qian

2000-2001    Xiao Wang

1999-2000    Roshan Vengazhiyil, Bowei Xi

1998-1999    David Mease, Xianggui Qu, Tonglin Zhang

1997-1998    Enrique Alvarez, Wei Biao Wu, Hongquan Xu

1996-1997    Yao Wang, Donglin Zeng

1994-1995    Yu Zhu

1993-1994    Shao-Wei Cheng

Outstanding Applied Masters Student

2018-2019 Ming Gao, Hu Sun, Zi Wang, Xun Wang, Chen Xie, Songkai Xue

2017-2018 Jing Chu, Bingqing Hu, Shen Jin, Yu-Chun Kao, Yunbi Peng, Zhen Qin, Jieni Wan, Shunji  Wei, You Wu, Zaidan Wu, Yifan Xiang, Ruikan Xiao, Yuming Yang, Zhichao Yang, Yuzhe Ye, Mengyi Yuan

2016-2017    Elliott Evans , Ruijiang Gao, Ye Jian, Kaiwen Jiang, Kehan Jiang, Andrew Soncrant, Xinghui Song, Taylor Spooner, Tuo Wang, Yue Wang

2015-2016    Wei Jiang, Jiashen Lu, Yi Yang, Ketian Yu, Rui Zhang

2014-2015    Weijie Ding, Yumu Liu, Da Yu

2013-2014    Gregory Trowbridge, Peng Liao

2012-2013    Rong Li, Maria Ortiz Mancera

2011-2012    Hai Wang, Jinjing Yang

2010-2011    Bopeng Li

2009-2010    Lang Ming

2008-2009    Melissa Petrelius

2007-2008    Nidhi Talwar

2006-2007    Yijuan Yan

2005-2006    Jing Qian

2004-2005    Kathleen Dooley

2003-2004    Ui Hyun Lee

2002-2003    Tae-Kyun Kim

2001-2002    Brady West

2000-2001    Holly Price

1999-2000    Su Bang Choe

1998-1999    Jahna Otterbacher

1997-1998    Javier Bussi

1996-1997    Dong-Yun Kim

1995-1996    Connie Wang

Outstanding Data Science Masters Student

2018-2019 Chung Hoon Hong, Zhongqi Liu, Ruirui Zhang

Graduate Student Instructor Excellence in Teaching

2018-2019    Yuqi Gu, Olivia Hackworth, Yuanzhi Li, Timothy Lycurgus, Yujia Pan, Zoe Rehnberg, Eli Schultz, Robert Trangucci, Katherine Wilkinson 

2017-2018    Kidus Asfaw, Alexander Everett, Naomi Giertych, Rayleigh Lei, Laura Niss, Taylor Spooner Hyesun Yoo 

2016-2017    Yanzhen Deng, Roger Fan, John Keane, Ed Wu, Stewart Zellers

2015-2016    Jinqi Shen, Yuan Zhang, Gregory Hunt, Ryan Vaughn, Richard Bryant, Kelsey Pakkala

2014-2015    Jesus Arroyo, Christopher Clement, Julie Ghekas, Naveen Narisetty, Daniel Walter, Yingchuan Wang

2013-2014    Jennifer Chuu, Mackenzie Fenkell, Alexander Giessing, Michael Hornstein, Joon Ha Park, Joshua Strazanac

2012-2013    Jing Ma, Karen Nielsen, Adam Sales, Kira Szulborski

2011-2012    Joshua Errickson, Shane Fitzgerald, James Henderson, Ashley VanSlooten

2010-2011    YoungJae Choi, Joshua Errickson, James Henderson, Shawn Mankad, Joel Vaughan

2009-2010    Jason Goldstick, Kimberly Hicks, Colin Lewis-Beck, Melissa Petrelius, Lidia Pomana, Robert Reiner, Kelly Robertson, Sahar Zangeneh

2008-2009    David Childers, Kimberly Hicks, Katherine Meeker, Nidhi Talwar, Joel Vaughan, Jing Wang, Lin Xie

2007-2008    Sonja Clark, Carrie Hosman, Jane Kleyman, Joel Vaughan

2006-2007     Daniel Almirall, Stacey Culp, Herle McGowan, Adam Rothman, HoKeun Sun, Joel Vaughan, Yijuan Yan

2005-2006    Yasemin Akdas, Kathleen Dooley, Herle McGowan, Akarin Phaibulpanich, Heidi Reichert, Amy Wagaman

2004-2005    Yasemin Akdas, Meric Bardakcioglu, Carles Breto, Kathleen Dooley, Rohit Kulkarni

2003-2004    Mohammed Elayan, Kamal Hamidieh, Amy Wagaman

2002-2003    Jennifer Hu, Earl Lawrence, Akarin Phailbulpanich, Jing Wang

2001-2002    Su Bang Choe, Lindsay Kellam, David Mease, Jessaca Spybrook

2000-2001    Enrique Alvarez, Dong-Yun Kim, Graciela Mentz, Holly Price, Bruno Sousa

1999-2000    Enrique Alvarez, Jennifer Hu, Bruno Sousa, Sonya Vartivarian

1998-1999    Jayanti Gupta, Dong-Yun Kim, Kirsten Namesnik, Jahna Otterbacher

1997-1998    Justin Fisher, Kirsten Namesnik, Bruno Sousa

1996-1997    David Hunter, Kirsten Namesnik, Mary Ann Wiehe

1995-1996    Debjit Biswas, Shih-Yen Huang, Huaiqing Wu

Honors

2018-2019    Zhihao Guo, Yingsi Jian, Jiayue Lu, Tiffany Sophia Luo, Yanmeng Song, Madison Stoms, Xinyue Zhao

2017-2018    Adam Rauh, Jingyi Zhou, Haoran Chen, Haoyu Chen, Zui Chen, Zun Gao, Wu Han, Jiahui Li, Katherine Li, Mengjie Shi, Qianlin Song, Xiao Tan, Tahmeed Tureen, Ao Wang, Han Wu, Xiaotong Yang, Tiantian Ye, Mingyuan Zhang, Mingduo Zhao

2016-2017    Yongfeng Chen, Xi Chen, Kaitlin Cornwell, Fangmeng Gu, Xiuyi He, Shuaiji Li, Zifan Li, Chuying Ma, Heather Shen, Xiaoting Sun, Lu Zhang, Xuewei Zhang

2015-2016    Maxwell Spadafore, Blake Arnold, Christopher Lanctot, Yuhan Li, Tianwen Ma, Debra Tee, Avery Wu, Yishu Xu, Xige Zhang, Rong Zhou

2014-2015    April Cho, Xinyan Han, Hwanwoo Kim, Sooin Lee, Yuchen Lin, Jiyang Liu, Yang Luo, Kelsey Pakkala, Qingyi Sui, Zhenxiang Zhou

2013-2014    Rita Li, Allison Roach

2012-2013    Yiqun Hu, Sangwon Hyun, Zoe Richards, Emily Slade, Yuxiang Xie

2011-2012      Ben Charoenwong, Xiatong McClure

2010-2011      Katherine Beltamo, Ruchir Pandya

Outstanding Undergraduate Majors

2018-2019    Yingsi Jian, Joshua Moss, Elise Odell, Yanmeng Song

2017-2018    Adam Rauh , Mingyuan Zhang, Wu Han, Miranda Riggs, Han Wu, Tiantian Ye

2016-2017    Kaitlin Cornwell, Zifan Li, Chuying Ma, Dominic Russel

2015-2016   Blake Arnold, Christopher Lanctot, Xige Zhang, Jay Satonik, Abhinav Satyavarapu, Maxwell Spadafore

2014-2015    Sarah Greenwood. Isaac Wade, Daniel Bendetson, Hwanwoo Kim, Kara Martinez

2013-2014    Chloe Konzer, Allison Roach, Luxi Zhang

2012-2013    Emily Slade, Kit Clement, Sangwon Hyun

2011-2012      Ben Charoenwong, Michael Dalgleish, Christy Duan, Wan Zhang

2010-2011      Eric Blancke, Kirill Serkh, Lee Yung Sim, Yingying Tan, Somin Yoo

2009-2010      Allison Frayer

2008-2009      Xuanzhong Wang, Julianne Zamora

2007-2008      Corina Mommaerts, David Wheeler